הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית מיוחדת בתאריך 20.1.2022

השותפות מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות, אשר תתקיים ביום ה’, 20 בינואר 2022, בשעה 14:00 באמצעות אפליקציית ZOOM. על סדר יום האסיפה: (1) דיון בדוח התקופתי לשנת 2020; (2) מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים; (3) אישור הענקה מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לשותף הכללי וכן לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בשותף הכללי ובשותפות וקרוביהם; (4) אישור מדיניות תגמול; (5) אישור הסדר שירותי ניהול בין השותף הכללי לבין השותפות; (6) תיקון סעיף 10 להסכם השותפות. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע הינו ביום 22 בדצמבר, 2021. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ולבעל יחידות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל יחידות הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים אודות כינוס האסיפה ותיאור ההחלטות, ניתן לעיין בדוח זימון אסיפה שפרסמה השותפות ביום 15 בדצמבר 2021 באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ; לחץ כאן